Lượt xem: 65
Hội đồng nhân dân xã Nam Thanh tổ chức kỳ họp thứ 5 khoá XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 11/01/2018, Hội đồng nhân dân xã Nam Thanh tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự kỳ họp có các ông: Trần Xuân Sang – Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông: Nguyễn Văn Giang – Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã; đại biểu Đài PTTH huyện, các vị đại biểu thay mặt các ban ngành, đoàn thể trong xã, các ông bà bí thư, trưởng xóm, đại biểu các nhà trường, HTX dịch vụ và các ông, bà đại biểu HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã về dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Bá Liêng – Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đã đề ra: Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2018, các báo cáo công tác UBND xã, báo cáo hoạt động của HĐND, báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQ xã, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND xã.  Cũng tại kỳ họp lần này thường trực HĐND xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tiến hành chất vấn và nghe báo cáo giải trình của UBND xã. HĐND thông qua 04 Nghị quyết quan trọng. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, ông Chủ tịch HĐND xã đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong xã.

Ông: Phạm Bá Liêng - Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng bộ - CT. HĐND xã khai mạc kỳ họp

Thay mặt UBND xã, ông Phạm Thanh Đồng - Phó chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Kết quả nổi bật là: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt và vượt so với kế hoạch huyện giao. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 95 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 82% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,47%. Xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thôn xóm NTM. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được duy trì, giữ vững, hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu giao quân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tại kỳ họp Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017 hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thực hiện theo đúng các quy định, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát được duy trì, nội dung giám sát đều là những vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xã thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông: Trần Xuân Sang - Huyện uỷ viên - Phó CT. HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Trần Xuân Sang – Huyện uỷ viên - Phó chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Ông chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, kỳ họp này là kỳ họp bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2018 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá kết quả ước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Ban Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với năm 2017.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Đổi mới tư duy sáng tạo, cách nghĩ cách làm trên tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, giám sát; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai và nhất là các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Ba là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Triển khai quán triệt, học tập thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ. Nâng cao chất lượng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND xã, ông  Phó chủ tịch HĐND huyện bày tỏ tin tưởng xã Nam Thanh sẽ vượt qua mọi khó khăn quyết tâm xây dựng và giữ vững xã nông thôn mới bền vững và phát triển trong thời gian tới, xây dựng xã Nam Thanh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng.

          Ông: Nguyễn Văn Ngoãn - Phó bí thư - CT. UBND xã giải trình các ý kiến tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã nghe: UBND xã trình dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018; Lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư HĐND xã đến nay; ông Nguyễn Văn Ngoãn -  Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu làm rõ hơn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời tiếp thu và giải trình, làm rõ những ý kiến của các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp; ông nhấn mạnh, toàn xã quyết tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt để duy trì và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu năm 2018 có ít nhất 01 thôn xóm đạt khu dân cư văn hoá nông thôn mới.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua 04 nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2018; Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với bà Nguyễn Thị Thuý; Nghị quyết phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới.

Bế mạc kỳ họp, ông Phạm Bá Liêng – Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: “UBND xã, các ngành, các cơ sở thôn xóm cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 mà Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND xã thông qua.  UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động  và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Sau buổi sáng làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 163
  • Tất cả: 6675

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Thanh - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Thanh - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamthanh.ntc@namdinh.gov.vn